Zorg : de Intern Begeleider

Op onze school is een intern begeleider werkzaam.
Zij coördineert de zorg voor leerlingen die uitval hebben op een leer- en/of sociaal-emotioneel gebied.
Voor het volgen van de ontwikkeling op cognitief gebied werken we met het leerlingvolgsysteem van Cito.
Cito heeft voor een groot aantal vakgebieden onafhankelijke toetsen ontwikkeld die een signaalfunctie hebben voor het cognitief niveau van de kinderen.
De uitslagen geven ons een totaal beeld van de ontwikkeling van alle kinderen gedurende de 8 jaar dat ze bij ons op school zitten.
Na ieder rapport krijgt u een overzicht van de stand van zaken op het gebied van de CITO-uitslagen.

Voor het sociaal emotionele gebied maken wij gebruik van de observatiemiddelen die het Viseon heeft ontwikkeld.
Op deze wijze houden wij niet alleen de cognitieve- maar ook de sociaal-emotionele kant van de leerlingen in de gaten.
Ook dit wordt uiteraard met u als ouders besproken.
Wordt er uitval of stagnering in de ontwikkeling van een leerling gesignaleerd dan bekijkt de leerkracht in overleg met de intern begeleider hoe en waar er hulp geboden kan worden.

Het kan zijn dat de leerling verder wordt geobserveerd en gediagnosticeerd door de intern begeleider.
Voor deze leerlingen wordt een handelingsplan of een plan van aanpak opgezet en uitgevoerd binnen of buiten de groep.

Hulp buiten de groep wordt gegeven door de Remedial teacher, die in samenwerking met de intern begeleider de materialen en werkwijze samenstelt.
In incidentele gevallen werkt de intern begeleider zelf met de leerling.

Ten behoeve van de uitvoering van deze hulp is in de loop van de jaren een uitgebreide orthotheek opgezet.
Hierin staan materialen betreffende en informatie over de verschillende vakgebieden, maar ook over gedrag, motoriek en ontwikkeling.
Blijkt dat het kind geen of te weinig baat heeft bij de gegeven hulp kunnen wij, na het vragen van toestemming aan de ouders, de hulp inroepen van externe deskundigen in het SOT (SchoolOndersteuningsTeam), dat 3 keer per jaar plaatsvindt.
Deze deskundigen zijn verbonden aan ons samenwerkingsverband “Weer Samen Naar School” (WSNS).

Er kan een (deel-)onderzoek worden verricht door de orthopedagoog en in sommige gevallen wordt de hulp ingeroepen van het maatschappelijk werk via het Zorgteam. Dit laatste is een mogelijkheid als de problemen van de leerling zich manifesteren op sociaal-emotioneel gebied en problemen in de thuissituatie hiervan de oorzaak zouden kunnen zijn.
In overleg met en na schriftelijke toestemming van de ouders wordt daarna het traject ingezet waar het kind het meest bij gebaat is.

Ook leerlingen die verder zijn in hun ontwikkeling verdienen onderwijs op maat.
Naast een aangepaste taak werken wij met verdiepings- en verbredingsstof.
In overleg met ouders kan besloten worden deze kinderen door te toetsen om te kijken hoe veel hoger hun ontwikkelingsniveau is.
Als blijkt dat het kind op de vakken rekenen en begrijpend lezen een jaar “voorsprong” heeft op zijn/haar klasgenoten kan besloten worden het kind in een hogere jaargroep te plaatsen. Uiteraard na rijp beraad met u als ouders.

Onder de activiteiten van de intern begeleiders behoren:
– Ondersteunen van groepsleerkrachten bij hun hulp aan zorgleerlingen.
– Analyse en diagnose van de problematiek bij zorgleerlingen.
– Het voeren van groepsbesprekingen (alle leerlingen worden besproken met de leerkracht).
– Gesprekken voeren met collega’s, ouders.
– Contacten onderhouden met externe instanties (Het samenwerkingsverband WSNS, het Zorgteam, logopedie, fysiotherapie, scholen voor speciaal onderwijs (de zgn. Clusterscholen als ), scholen voor speciaal basisonderwijs, etc.
– Het bewaken van het leerlingvolgsysteem.
– Daarnaast volgen zij regelmatig scholing in hun vakgebied en is een grote dosis kennis aanwezig over bv. dyslexie, aan autisme verwante stoornissen, maatschappelijke problematiek.

Binnen onze school is verantwoordelijk voor de bovenstaande taken:

Ilse ten Doeschate

Zij is aanwezig op school op de maandag, dinsdag (oneven weken) en donderdag (even weken).

Mailen kan via: ib.daltonhengelozuid@primatohengelo.nl