Dalton Hengelo Zuid:

Onze school ligt aan de rand van Hengelo. Omsloten door de  Breemarsweg, Dommelstraat en IJsselstraat. De school heeft een prachtig uitzicht op het Koninks Kleigat en is omringd door heel veel groen. Alle klaslokalen kijken hierop uit.

In totaal telt Daltonschool Hengelo Zuid circa 180 leerlingen. Het schoolgebouw beschikt over een eigen speelplein voor jonge en oudere leerlingen.

In de kleutergroepen werken we aan ontwikkelingsgericht onderwijs. Daarbij maken we gebruik van o.a. de methode “Schatkist”. Deze methode biedt aan de hand van thema’s heel veel lessen om te werken aan de tussendoelen t.a.v. taal, rekenen, lezen en de sociale ontwikkeling. De thema’s zijn gekoppeld aan de seizoenen. Naast allerlei les ideeën heeft de methode ook educatieve computerprogramma’s, muzieklessen en registratiemogelijkheden. De pop Pompom is het klassenvriendje. Onze kleuters worden in hun ontwikkeling gevolgd met behulp van het observatie en registratie instrument KIJK!.

Alle leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 werken met de allernieuwste methodes voor rekenen (Wereld in Getallen), taal (Taalctief), natuur (Binnenstebuiten), aardrijkskunde (Grenzeloos) en geschiedenis (Eigentijds). De leerlingen in groep 7 en 8 krijgen Engelse les met de methode Take it Easy.

De leerlingen uit groep 3 t/m 8 worden sociaal-emotioneel gevolgd door middel van het leerlingvolgsysteem Viseon. De resultaten op het gebied de didactische ontwikkeling wordt gevolgd via het CITO leerlingvolgsysteem.

Missie
Essentieel is dat wij als volwassene de kinderen een veilig, ondersteunend klimaat bieden voor het ontdekken, begrijpen en zo zelfstandig mogelijk omgaan met de omgeving.
Hierbij is de uitdaging tot leren ook de uitdaging tot leven, waar het respect voor de leerling als mens centraal staat.

Uitgangspunten
Het belangrijkste pedagogische uitgangspunt vloeit voort uit het mensbeeld. Binnen de school en binnen het Daltononderwijs gaan we ervan uit dat een kind de verantwoordelijkheid kan en moet dragen voor het leerproces dat het aangaat. Het is de taak van de leerkrachten in onze school de leerlingen te helpen hun eigen kwaliteiten te ontwikkelen. De ontdekkende leerling wordt benaderd vanuit een houding van wederzijds respect en dat komt weer tot uitdrukking in de organisatie en het schoolklimaat.

Wat het onderwijskundig uitgangspunt betreft vloeit hieruit voort dat het kind zelfontdekkend leert. Om dit te stimuleren is het van belang dat een “juiste” oplossing niet wordt “voorgezegd”  of gegeven door de leerkracht of de ouder. Om dit ontdekkend leren, te kunnen, moet het kind de taak kunnen overzien, moet het weten wat het leerdoel is en aan welke normen het moet voldoen.

Zelfverantwoordelijk leren, afhankelijk van ontwikkeling en leeftijd, staat dus centraal. Als er meer verantwoordelijkheid gegeven wordt, krijgt de leerling meer mogelijkheden zelfstandig te leren. En naarmate het hierin vordert, kan de rol van de leerkracht steeds meer die van begeleider worden

De weg van zelfverantwoordelijk leren betekent wel dat er keuzes gemaakt moeten worden in o.a. het tempo van leren en het verwerken van de speel/leerstof

– de volgorde van vakken en taken
– de leerweg, waarbij het einddoel vaststaat
– de werkplek
– het tijdstip wanneer welke taak wordt opgepakt
– partners bij het leren: de leerkracht of een medeleerling (samenwerking)
Verder zullen er afspraken gemaakt moeten worden over de controle op de eigen leer-resultaten en de verantwoording van de eigen leerresultaten.

De samenwerking met ouders vinden wij erg belangrijk. Mocht u meer willen weten over onze school, dan kunt u het best een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek en rondleiding.

Annemieke Bloemink

directeur

Breemarsweg 483
7555 KA Hengelo
tel 074-2917939